Κάτοικοι εξωτερικού : Αλλαγή φορολογικής κατοικίας & προϋποθέσεις - Zerorisk
The value of safety in Finance Services.
16378
post-template-default,single,single-post,postid-16378,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Κάτοικοι εξωτερικού : Αλλαγή φορολογικής κατοικίας & προϋποθέσεις

 

Τα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος εξωτερικού:

 • Για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος εξωτερικού πρέπει να διαμένει για διάστημα μεγαλύτερο των 183 ημερών μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
 • έχει τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του στο εξωτερικό και να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την φορολογική κατοικία με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών.
 • Οφείλει να ορίσει έναν φορολογικό εκπρόσωπο με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα χωρίς να φέρνει κάποια ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού.

Συνήθη δικαιολογητικά για τεκμηρίωση φορολογικής κατοικίας

 • Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους.
 • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω, απαιτείται πιστοποιητικό κατοικίας από άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.
 • Σύμβαση εργασίας, εάν υπάρχει, μεταφρασμένη και θεωρημένη

 

Διαδικασία μεταγραφής κατοίκου εξωτερικού

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο θέλει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό πρέπει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της ΔΟΥ όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποδείξει είναι :

 • αίτηση-έντυπο Μ0
 • το έντυπο Μ1 συμπληρωμένο
 • το έντυπο Μ7 συμπληρωμένο
 • επιπλέον, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα, έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταφορά στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού και αποδεικνύουν την ικανότητα του συγκεκριμένου ΑΦΜ να πραγματοποιήσει αυτήν τη μεταφορά πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. Αναγκαία είναι η βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική Αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος.

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν φορολογική δήλωση και ποιοι όχι στην Ελλάδα;

Ένας κάτοικος εξωτερικού υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση  μόνο όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα πχ. ενοίκια, να φορολογείται αυτοτελώς π.χ. τόκοι ή να είναι απαλλασσόμενο. Αντίθετα στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού έχει ή προβαίνει στην αγορά δευτερεύουσας κατοικίας, στην αγορά ή κατοχή αυτοκινήτου δίχως να έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα δεν έχει και την υποχρέωση να κάνει δήλωση στην Ελλάδα, ΠΟΛ 1067/2015, 1068/2018.

Κατηγορίες εισοδημάτων

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισοδημάτων στην Ελλάδα:

 1. το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
 2. το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
 3. το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και
 4. το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (π.χ. μετοχές, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα).

 

Αποφυγή διπλής φορολόγησης 

Εάν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ, όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική Αρχή, πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και, εάν και πάλι δεν υπάρχει έντυπο εκκαθάρισης, θα υποδείξει αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του την οποία υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού.