Αλλαγές στην δήλωση μισθώσεων ακίνητων 2020 - Zerorisk
The value of safety in Finance Services.
16133
post-template-default,single,single-post,postid-16133,single-format-standard,bridge-core-2.7.1,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.6,qode-theme-bridge,bridge-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Αλλαγές στην δήλωση μισθώσεων ακίνητων 2020

 

Διαθέσιμη είναι η εφαρμογή δήλωσης μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την Α.1139/2020 (ΦΕΚ Β 269/13-6-2020) ύστερα από την τροποποίησή της ΠΟΛ. 1162/2018 (Α 3579) Απόφασης «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

 

Υπόχρεοι υποβολής

 • Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν υποβάλει αρχική ή τροποποιητική, λόγω σιωπηρής παράτασης ή μεταβολής του ποσού του μισθώματος, που είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η/6/2020, θα πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», μέχρι την 30η/9/2020.

 

 • Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν την 1η/1/2014 και είναι ακόμα σε ισχύ ή έχουν παραταθεί σιωπηρά. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και έχει λυθεί μέχρι την 12η/6/2020, θα πρέπει να δηλωθεί η ημερομηνία λύσης, μέχρι την 30η/9/2020

 

 • Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας που δεν ανήκουν στην προαναφερθείσα κατηγορία καθώς, και όσοι συνάπτουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση, μετά την 12η/6/2020, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση, διαφορετικά η συμφωνία μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

 

 • Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν 4446/2016.

 

 • Οι υπεκμισθωτές ακινήτων, περιλαμβανομένων και εκείνων όπου παραχωρείται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016.

 

 • Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας».

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ειδικά για τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες δήλωσης που αφορούν τη μείωση μισθωμάτων λόγω κορωνοϊού, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να προηγηθεί της δήλωσης Covid, δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί πριν την 22α/6/2020 και, για τυχόν μεταγενέστερη μείωση σε επόμενους μήνες, πριν την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση.

 

 • Ένας εκ των συνιδιοκτητών για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, έχει υποχρέωση για την υποβολή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας». Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες.

 

 • Τα πρόσωπα που παραχωρούν τη χρήση ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση), με εξαίρεση τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (Α’ 167).

 

 • Ένας εκ των συνιδιοκτητών, στην περίπτωση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων.

 

Μη υπόχρεοι σε υποβολή

 • Οι εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων», εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

 

 • Οι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

 

 • «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης», ανεξαρτήτως εάν έχουν την ιδιότητα του εκμισθωτή, υπεκμισθωτή ή τρίτου που λειτουργεί ως «Διαχειριστής Ακινήτου», για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν 4446/2016.

 

 • Οι λοιποί συνιδιοκτήτες, εφόσον ένας εκ των συνιδιοκτητών ορίζεται ως «Διαχειριστής Ακινήτου» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 111 του ν 4446/2016.

 

Διαδικασία Υποβολής

Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής στο TaxisNet. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται εκείνη της οριστικής καταχώρησης αυτής στο σύστημα, με αυτόματη απόδοση στον υπόχρεο εκμισθωτή μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, υπάρχει τεχνική αδυναμία ολοκλήρωσης της υποβολής, τότε ο εκμισθωτής επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΓΔΗΛΕΔ. και καταγράφεται το αίτημα του. Σε περίπτωση της αποδεδειγμένης ως άνω αδυναμίας ενημερώνεται η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη μη υπαιτιότητα του φορολογούμενου για την εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή, με το ειδικό έντυπο δήλωσης, όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής θα εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

 Κυρώσεις

Όσοι υποχρεούνται και δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013.

 

Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015) η αναγραφή του πρωτοκόλλου Π. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» είναι υποχρεωτική. Επομένως αν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, τότε πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».